BVRIJ Richtlijn maatregelen wangedrag

Richtlijn maatregelen wangedrag

Inleiding.

Binnen BVRIJ dient sprake te zijn van een gezond leef en sportklimaat. Dit betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het hanteren van regels en het nakomen van afspraken wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren en behouden. Er zal worden opgetreden tegen leden, ouders/verzorgers, supporters en bezoekers die onsportief of wangedrag vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie worden maatregelen genomen. De wijze van optreden en de maatregelen die door de verenging genomen worden staan beschreven in onderstaande protocol.

1. Beschrijving van maatregelen – sancties.

Mogelijke sancties Uitleg sancties Uitgevoerd of opgelegd door
Berisping Een correctieve opmerking, een wisselbeurt, een opvoedkundig gesprek, eventueel een aangetekend schrijven. Direct betrokken begeleider (leider, trainer, bestuurslid commissie jeugd, bestuurslid algemene zaken).
Uitsluiting van wedstrijden Uitsluiting voor één wedstrijd. Het bestuur besluit. of League bestuur besluit
Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten Uitsluiting van deelname voor meer dan één wedstrijd of bepaalde tijd. . Verbod op betreding accommodatie. Verbod op deelname aan verenigings gelieerde activiteiten. Het bestuur.
Royement Definitieve uitsluiting van deelname en uitschrijving als lid van de vereniging Het bestuur

Een beschrijving van te nemen maatregelen – sancties bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te lezen in de incidentenlijsten A en B. Hieronder volgt een toelichting.

Berisping.

Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De league secretaris motiveert de berisping aan de speler. In geval van spelers uit de jeugd: een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk in geval van herhaling. De berisping wordt gemeld bij het bestuur. Indien het gaat om senioren bij de commissie senioren. In geval van herhaling volgt een gesprek met de betreffende speler. In geval van speler senioren of trainer/begeleider senioren berispt leaguabestuur in samenspraak met het bestuur.

______________

Uitsluiting.

Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met bestuur, waar nodig in samenspraak met ouders. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en/of zijn/haar ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek.

Schorsing.

Het besluit tot schorsing wordt voorbereid en ten uitvoer worden gebracht door het bestuur. Bij het opleggen van een schorsing worden de spelers en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. Na het gesprek volgt een brief vanuit bestuur met daarin de reden van de schorsing en de schorsingsduur.

Royement.

Een royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.

  1. Incidentenlijst A.
Omschrijvingen wangedrag Sanctie
Belediging
Beledigen in woord en/of gebaar (zoals beledigen van spelers, arbitrage, toeschouwers, vloeken en/of verwensingen). Berisping, uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd.
Ernstige belediging (zoals spugen, discrimineren). Berisping en uitsluiting schorsing voor drie wedstrijden.
Intimidatie
Intimidatie (bedreiging en/of pesten met niet nader omschreven handelen). Berisping, uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd
Ernstige intimidatie (dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen). Berisping en uitsluiting schorsing voor drie wedstrijden.
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen. Royement (en eventueel aangifte bij de politie).
Fysiek geweld
Handtastelijkheden Berisping, uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd
Het gooien en/of schoppen tegen voorwerpen. Berisping, uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd
Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen/ spugen naar anderen. Berisping en uitsluiting schorsing voor drie wedstrijden.
Slaan en/of schoppen. Berisping en uitsluiting schorsing voor drie wedstrijden.
Mishandeling
Lichte mishandeling (zichtbaar letsel). Schorsing voor een jaar, eventueel aangifte bij de politie, royement
Zware mishandeling (ernstig letsel). Royement, aangifte bij de politie.

Bij berisping of schorsing blijft de contributie verschuldigd.

  1. Incidentenlijst B.
Omschrijving wangedrag
Regel Bij overtreding éénmalig Bij overtreding herhaling
Alcoholgebruik Alcoholgebruik is toegestaan vanaf achttien jaar, en in het algemeen bij overmatige consumptie van alcohol. Uitsluiting van de wedstrijd. Voor niet-spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing. Schorsing voor drie wedstrijden.
Drugsgebruik Drugsgebruik en dealen is niet toegestaan Schorsing voor een half jaar. Royement.
Roken Roken vanaf zestien jaar is in het algemeen geoorloofd, Berisping Uitsluiting voor een wedstrijd.
Vernieling van de accommodatie of andermans goederen De schade wordt verhaald op de vernieler. Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad. Royement.
Diefstal Er wordt niet gestolen. Berisping of uitsluiting. (en eventueel aangifte bij de politie). Royement.

Sancties bij wangedrag ouders/verzorgers.

Er kunnen vervelende situaties waarbij de leden zelf niet betrokken zijn maar hun ouders/verzorgers. Ook van hen verwachten wij dat ze op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan en een bijdrage leveren aan een veilig en gezond sportklimaat

Vastgesteld door het bestuur van BVRIJ dec 2018